De Dorpsraad Zwaagdijk-Oost in beroep bij de bestuursrechter tegen besluit Gemeente Medemblik over zonneweide

De Dorpsraad Zwaagdijk-Oost is bij de Bestuursrechter in Haarlem in beroep gegaan tegen de door de
gemeente Medemblik verleende omgevingsverginning voor de Zonneweide te Zwaagdijk-Oost.
Wij worden zowel in het aangenomen raadsbesluit als in de op basis hiervan genomen vergunning genoemd als betrokken partij.

Wij maken bezwaar tegen het nemen van het finale besluit zoals dat nu met deze
vergunning wordt gepresenteerd.

Voorafgaand aan dit besluit hebben wij op 28 januari 2020 met de Zonne Co÷peratie West Friesland de “klankbord
commissie” van de gemeente ge´nformeerd over ons standpunt m.b.t. de komst van de
zonneweide. Daarbij is de participatie (van de gemeenschap) nadrukkelijk aan de orde
geweest. De klankbord commissie vond die participatie zodanig belangrijk dat zij dat ook in hun
advisering aan het gemeentebestuur als voorwaarde voor instemming in hun advies hebben
opgenomen.
Ook in de daarna volgende besluitvormingsronden heeft de participatie van de
gemeenschap steeds een grote rol gespeeld.


Bij het raadsbesluit is daarom vastgelegd dat door de omgeving voor ca 25% wordt
geparticipeerd in de opbrengst van de duurzame energie. Dat zou zijn verzekerd door de
samenwerking met de Zonne Co÷peratie West Friesland met wie wij, de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost, weer
afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de opbrengsten uit deze participatie ten
goede kon gaan komen aan de gemeenschap. In het vooroverleg is bij een eerste
bijeenkomst en in een vroeg stadium gesteld dat er voor finale afwikkeling een werkgroepje
zou worden gevormd met als deelnemende partijen de ZCFW, de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost en de
gemeente.
Op die manier zou er een breder draagvlak kunnen worden gerealiseerd voor deze
ontwikkeling. (Anders dan bijvoorbeeld het geval was met de eerder geplaatste windmolens
in onze omgeving).


In het raadsbesluit staat dat een en ander geregeld gaat worden bij aparte overeenkomst
waarbij ook de gemeente partij is….
In het nu genomen besluit blijkt nu dat de gemeente, naast de initiatiefnemer, de enige
partij van de andere belanghebbende partijen is die een overeenkomst met initiatiefnemer
is aangegaan. Met het sluiten van deze overeenkomst is nagenoeg volledig voorbijgegaan
aan het belang van zowel de Zonne co÷peratie West Friesland als van de Dorpsraad, c.q.
dorpsgemeenschap als belanghebbende partijen.


Wij zijn ook volledig buiten het (voor)overleg gehouden bij de totstandkoming van deze
overeenkomst, waarin wij partij zijn. Ook de uitkomst is niet vooraf met ons
gecommuniceerd. De beoogde participatie van 25% lijkt bij lange na niet gerealiseerd.
De Zonne co÷peratie West Friesland lijkt nu in het geheel niet meer mee te doen; de partij
die bij de presentaties, aan de gemeenteraad en aan ons, werd gepresenteerd als de partij
met wie wij, en met ons de dorpsgemeenschap, de omgevingsparticipatie zouden gaan
invullen. De co÷peratie met wie we een globale uitwerking hadden afgesproken zodanig dat
gemeenschap in de opbrengst kon participeren en kon worden deelgenomen.

Deze afwikkeling lijkt ons, op dit onderdeel, volledig strijdig met het genomen raadsbesluit.
De gemeenschapsparticipatie wordt met dit besluit genegeerd.
Wij voelen ons geschoffeerd.